Search Result of "Soaking temperature"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite

ผู้แต่ง:ImgBai, J., ImgMrs.Duangrudee Chaysuwan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite

ผู้แต่ง:ImgBai, J., ImgMrs.Duangrudee Chaysuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่น้ำทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง

Img
Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume