Search Result of "Smart patrol system"

About 3 results
Img

ที่มา:Wildlife Conservation Society

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume