Search Result of "Small-Size School"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:Educational Research Association of Singapore

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ

Img

ที่มา:International Conference on Education, Psychology and Society (ICEPAS 2013)

หัวเรื่อง:การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ

Img
Img

Researcher

ดร. เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การสอนเศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร

Resume