Search Result of "Slaughtered house"

About 9 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบภาคสนามเพื่อศึกษาอัตราฝากติดจากการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็งโคนมซึ่งผลิตโดยกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย

Img

Researcher

นางสาว จงรัก มงกุฎ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยากายวิภาค

Resume

Img

ที่มา:kasetsart Annual Conference

หัวเรื่อง:ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย

Img

Researcher

นาย พิบูล ไชยอนันต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:เภสัชจลนศาสตร์ ในสัตว์, ปรสิตวิทยาในสัตว์(พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้), ศัลยกรรมกระดูกในสุนัข, Veterinary Pharmacokinetic, Veterinary Parasitology (Nematooles & flukes), Orthopaedic Surgery in Dog

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Molecular Pathology, Infectious diseases

Resume

Img

Researcher

ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Toxicology- Molecular aspect, Biotechnology, Immunohistochemistry and Histopathology

Resume

Img

Researcher

นาย พีระ อารีศรีสม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงเซลล์, สัตว์ทดลอง, พยาธิคลินิก

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume