Search Result of "Siwayaprahm, P"

About 62 results
Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์จากแบคทีเรีย, ชีวโมเลกุลของแบคทีเรีย

Resume

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ไคติโนไลติกเอนไซม์จากแบคทีเรียในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งราโรคพืช (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของวัสดุคาร์บอน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิวเวอร์และกราฟีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ฤทธิต้านจุลชีพของวัสดุผสมกราฟีน/โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาพร บัวสนธิ์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของกราฟีนและโลหะออกไซด์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาสกร แสงทิพย์กัญญา

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Materials Characterization, Nanotechnology, Microfluidic Technology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234