Search Result of "Siwaporn Inpang"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอินโดลเชื่อมกับ 4-อะมิโนเบนโซเอต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume