Search Result of "Siwapech Sillapaprayoon"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Identification, characterization and expression analysis of SHORT INTERNODES (SHI) gene in Jatropha curcas L

ผู้แต่ง:ImgSiwapech Sillapaprayoon, ImgDr.Sompid Samipak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

12