Search Result of "Sittibannakul B."

About 47 results
Img

Researcher

นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ, การจัดการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ วอลเลย์บอล วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

Resume

123