Search Result of "Sitthanon Nunnoy"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อุ่นคง, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติภาพ ศรีสุขจร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume