Search Result of "Siti NurTahirah Jaafar"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรติกร สมิตไมตรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

Resume