Search Result of "Site Geography"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เหตุผลของฝาตาก (2015)

ผู้แต่ง:Imgอ.บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, ImgDr.Ornsiri Panin, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume