Search Result of "Sirod Sirisup"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังโดยการคำนวนแบบขนาน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)