Search Result of "Siriporn Phankhoksoong"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาการนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนของเครื่องควบแน่น กลับมาใช้ประโยชน์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Dr.Sadik Kakac, Imgนางสาววิธาตา เพ็ญสิริวรรณ, Imgนางสาวศิริพร พานโคกสูง, Imgนายสมศักดิ์ นามประกาย

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความร้อน-ของไหล;, การถ่ายเทความร้อน;, พลังงาน;, Thermo-fluid;, Heat Transfer;, Alternative Energy;

Resume