Search Result of "Siriluk Jala"

About 73 results
Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ จาละ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนางสิริลักษณ์ จาละ, Imgนายระวี อยู่สำราญ

1234