Search Result of "Sirilaophaisan, S."

About 7 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว คณิศร์รวี เตชะเอื้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Inorganic chemistry, Biochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและอณูชีววิทยาวินิจฉัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Biochemistry, Protein purification

Resume