Search Result of "Sing, J"

About 72 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบของพุทธปรัชญาเพื่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมบ้านปู่ย่า ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์และโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (รอบ 2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

CURRENT STATUS OF HEAVY METALS IN NON-MINE IMPACTEDPADDY SOILS: A CASE STUDY IN SING BURI PROVINCE

ผู้แต่ง:ImgRewadee Tonggua, ImgGautier Landrot, ImgDr.Saengdao Landrot (Khaokaew), Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

CURRENT STATUS OF PHOSPHORUS BIOAVAILABILITY IN THAIPADDY SOILS: A CASE STUDY IN SING BURI PROOVINCE

ผู้แต่ง:ImgOrasa Jamsri, ImgGautier Landrot,, ImgDr.Saengdao Landrot (Khaokaew), Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
1234