Search Result of "Silp VAZINPONGVANIT"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างตัวแบบสำเร็จรูปเพื่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ สำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์

ผู้เขียน:ImgSilp VAZINPONGVANIT

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางกาญจนา ศรีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection