Search Result of "Sign language"

About 29 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำกริยา “เปิด” ในภาษามือไทย (2005)

ผู้แต่ง:Imgจิรภา นิวาตพันธุ์, ImgDr.Apiluck Tumtavitikul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Classifiers in Thai Sign Language

ผู้แต่ง:ImgDr.Apiluck Tumtavitikul, Associate Professor, Imgจิรภา นิวาตพันธุ์, ImgPhilipp Dill,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท iGroup Press จำกัด)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พยางค์และคำในภาษามือไทย (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apiluck Tumtavitikul, Associate Professor, Imgจิรภา นิวาตพันธุ์,

วารสาร:

Img

ที่มา:[บริษัท iGroup Press จำกัด (ในโครงการวิจัยภาครัฐร่วมเอกชน อ-ช 4.50)

หัวเรื่อง:พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย(ต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ใช้ล่ามภาษามือเป็นเด็ก กับล่ามภาษามือเป็นผู้ใหญ่ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต

ผู้เขียน:Imgธัญวรรณ ไชยศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities)

หัวเรื่อง:พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Graphics, Computer Vision

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาลัยราชสุดา

หัวเรื่อง:คำกริยา เปิด ในภาษามือไทย

Img

ที่มา:พยางค์และคำในภาษามือไทย

หัวเรื่อง:พยางค์และคำในภาษามือไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีตำแหน่งภาษามือบนจอมอนิเตอร์แตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgสุนิตย์ตา เย็นทั่ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Ratchasuda College Jourmal

หัวเรื่อง:พยางค์และคำในภาษามือไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์เรื่องภาษาท่า กลุ่มสาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวัลลิกา วัฒนวันยู

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสือประกอบการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้ภาษาเขียนร่วมกับภาษามือที่มีผลต่อการจำ และความคงทนการจำคำศัพท์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ผู้เขียน:Imgพินทุมดี สิงหเสนี

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12