Search Result of "Short-term load forecasting"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยวิธีถดถอยพหุคูณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ผู้เขียน:Imgสุธาสินี โพธิ์อ่อง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012)

หัวเรื่อง:การพยาการณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์โหลดระยะสั้นมากโดยการใช้เครือข่ายประสาทเทียมร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgธฤติ บุณยายน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (38)

Img

Researcher

นาย วิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Planning, Machine, Electrical system in Building and Industrial, Reliability

Resume

Img

Researcher

ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Dynamics, Stability and Controls/Power System Modeling/ Optmization , Smart Grid, Power System Protection, Power System Planning, Renewable Energy

Resume