Search Result of "Shizuri, Y"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Clonostachysins A and B, new anti-dinoflagellate cyclic peptides from a marine-derived fungus

ผู้แต่ง:ImgAdachi, K, ImgKanoh, K, ImgMs.Puntip Wisespongpand, Associate Professor, ImgNishijima, M, ImgShizuri, Y,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume