Search Result of "Shinjiro SHIBAYAMA"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปัตตานีในการผลิตอาหารฮาลาล

ผู้เขียน:ImgShinjiro SHIBAYAMA

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection