Search Result of "Shinichiro Nakamura"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation, Land Use Modeling, Spatial Analysis, Sustainable Development, Disaster Resilience

Resume

Img

Researcher

ดร. เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Stochastic hydrology, Climate and Water Resources Management, Sediment Hazard

Resume

Img

งานวิจัย

The Project of Smart Transport Strategy for Thailand 4.0 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKazuki Nakamura, ImgMasanobu Kii, ImgThanaruk Theeranunkong, ImgYoshitsugu Hayashi

แหล่งทุน:Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฃกลศาสตร์ของของไหล , การไหลในทางน้ำเปิด, การป้องกันน้ำท่วม

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Finite Element Analysis, Machine Design

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (9)

Img

Researcher

ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computer Architecture, Data communications and Network, Wireless Communications

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Water Engineering and Menagement, Water Quality

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume

Img

Researcher

ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control

Resume