Search Result of "Sharma, S.K."

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บริหารการจัดการด้านการตลาด, การจัดการสมัยใหม่

Resume