Search Result of "Sex ratio"

About 31 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ต่ออัตราส่วนเพศของไหมอีรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของ pH จากใบหูกวางต่อสัดส่วนเพศในปลากัดจีน

ผู้เขียน:Imgณัฐพงษ์ ปานขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมหมาย เจนกิจการ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Seasonal variations in catches and efforts of a smll-scale swimming crab trap fishery in the Eastern Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Jiraporn Trisak, Assistant Professor, Img Soasung, H. , ImgWongkaew, P. ,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Signals of forest degradation in the demography of common Asian amphibians

ผู้แต่ง:ImgKarraker, N.E., ImgFischer, S., ImgDr.Anchalee Aowphol, Associate Professor, ImgSheridan, J., ImgPoo, S.,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Species composition, distribution and some biological characterisrics of commercial octopuses in the upper Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgSonthaya puinoi , ImgDr.Charuay Sukhsangchan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Recent population and status of gaur (Bos gaurus)in Khao Phang Ma Non-hunting Area

ผู้แต่ง:ImgUmphornpimon Prayoon, ImgWARONG SUKSAVATE, ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ)- การประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ สาขาประมง

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ)- โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ต่ออัตราส่วนเพศของไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของ Medroxyprogesterone ต่อปริมาณ คุณภาพ และการเคลื่อนที่ของอสุจิในหนูเพศผู้ และสัดส่วนเพศลูก

ผู้เขียน:Imgสุภา ศิริประกอบ

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ ศรีขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยชาญ มณีนุษย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน แก้วไวยุทธ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโด่ไม่รู้ล้มในหนูเพศผู้ต่อความกำหนัด คุณภาพน้ำอสุจิ อวัยวะเพศเสริม ขนาดและกล้ามเนื้อลึงค์ และสัดส่วนเพศลูก

ผู้เขียน:Imgนิวัฒน์ ใจดีเฉย

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ ศรีขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สัดส่วนเพศและความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของหมึกสายเศรษฐกิจ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparative Study of Artificial Diet and Soybean Leaves on Growth, Development and Fecundity of Beet Armyworm, Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae))

ผู้เขียน:ImgMd. Abdullah, ImgOuab Sarnthoy, Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An artificial diet and soybean leaves were used in rearing the larvae of beet armyworm, Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae) in laboratory condition. The artificial diet was composed of soaked mungbean, baking yeast, methyl paraben, sorbic acid, ascorbic acid, casein, choline chloride, agar, vitamin, formalin and distilled water. Survival of larvae on artificial diet (96.67%) was higher than those reared on soybean leaf (63.64%). Weight of larvae and pupae reared on artificial diet were significantly higher than those of the larvae and pupae fed with soybean leaves. The larval and pupal periods of those fed with artificial diet were 15.7 ? 0.84 and 6.73 ? 0.51 days respectively, whereas, those fed with soybean leaf were 18.65 ? 0.83 and 8.5 ? 0.52 days respectively. The average number of eggs laid was 577.9, when the larvae were reared on artificial diet. However, it was 472.5 when the larvae were reared with soybean leaf. The female and male life spans were 14.6 and 11.4 days on artificial diet and were 13.1 and 10.2 days with soybean leaf. Without feeding, the adult showed a life span of 6.29 ? 1.42 and 5.3 ? 0.66 days in artificial diet and soybean leaf respectively. Three consecutive generations were reared on artificial diet. Pupal ratio from larvae was found closer among the generations. The sex ratio was more or less similar in the first and second generations but in the third generation males number increased considerably (1:1.72).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 034, Issue 3, Jul 00 - Sep 00, Page 339 - 344 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของ Medroxyprogesterone acetate ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรและสัดส่วนเพศลูกหลังการปั่นเหวี่ยงผ่านชั้นต่างระดับความเข้มข้นเพอร์คอลล์

ผู้เขียน:Imgศรัณยา บุตรเมือง

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสกล ศุภมาศ, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันต์ ศรีขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12