Search Result of "Settlement Context"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์)

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img

Researcher

นางสาว ชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย ศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design), การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design), การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design), สัณฐานวิทยาเมือง (Urban Morphology), สเปซซินแท็กซ์ (Space Syntax)

Resume

Img

Researcher

นางสาว พุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Sustainable Landscape Construction, Vernacular Landscape, Cultural landscape, Green Infrastructure

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Built environment and human health, Sustainable built environment, Asian and Southeast Asian architectural study

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, ชาติพันธุ์ศึกษา, ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการเมือง

Resume

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume