Search Result of "Sequence Dependent"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตชุดประกอบหัวอ่าน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

หัวเรื่อง:การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมชนิดเมมเมติกสำหรับการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรขนานที่ไม่สำพันธ์กันโดยมีค่าใช้จ่ายจากงานที่ผลิตเสร็จก่อน ค่าใช้จ่ายจากงานที่ล่าช้าและเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นอยู่กับลำดับงา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมชนิดเมมเมติกสำหรับการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีค่าใช้จ่ายจากงานที่ผลิตเสร็จก่อน ค่าใช้จ่ายจากงานที่ล่าช้าและเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นอยู่กับลำดับง

ผู้เขียน:Imgเพ็ญศิริ สมพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)