Search Result of "Senior Expertise"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, การสอนสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวิจัยแบบบูรณาการด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา , วิจัยทางสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume