Search Result of "Semi-active control"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์การควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลเกษตร, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์, ระบบการปรับอากาศอัตโนมัติ, การตรวจสอบเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือน, ระบบอัจฉริยะ ปัญญประดิษฐ์

Resume