Search Result of "Sem, T."

About 18 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิไลพรรณ รักการเขียน, Imgเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์

แหล่งทุน:บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img