Search Result of "Self-compacting concrete"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้มวลรวมรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมวลรวมหยาบสำหรับผลิตคอนกรีตไหลได้ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์, Imgนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, Imgนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์, Imgนางสาวณิชาภัทร ทองสุข, Imgนางสาวธัญญลักษณ์ วงศ์สุนทร, Imgนางสาวปุณยวีร์ มีชัย, Imgนายกิตติศักดิ์ กลัดกลีบ, Imgนายชยภัทร ดำทอง, Imgนายทศธรรม เดือดขุนทด, Imgนายนิยม แสนมนตรี, Imgนายพชร พงษ์พัฒน์, Imgนายพิชญะ ราชประสิทธิ, Imgนายศุภวิชญ์ โทมา, Imgนายสถาปัต อารีวรพล, Imgนายสรรนพชล พิริยะประภาสกุล

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume