Search Result of "Self-Directed Learning Readiness"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgสุภัสทรา สันติวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมการแนะแนวกลุ่มเพิ่มความพร้อมของการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองของนักศึกษารอพินิจ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgศรัณย์ ขจรไชยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองและแบบภาะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย

ผู้เขียน:Imgอัญชลี เจียประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้เขียน:Imgรุ่งอรุณ ไสยโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง และแบบภาวะผู้ ของศึกษาธิการจังหวัด

ผู้เขียน:Imgเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง กับเชาวน์อารมณ์ และคุณสมบัติบางประการของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอติพร หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

ผู้เขียน:Imgสร้อยทิพย์ อุจวาที

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุดธิดา มีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนร้โดยการชี้นำตนเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ กระดาษ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผลลัพธ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาผู้ใหญ่ ฝึกอบรม การวิจัย, การอาชีวศึกษา, สถิติ

Resume