Search Result of "Seksun Narkwong"

About 7 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตอง สำหรับนักกีฬาระดับประถมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสำราญ จันทร์มาลี

ประธานกรรมการ:Imgนางอัมพร รัตนภักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกรำวงมาตรฐานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgศรีประไพ ดุลยโกศล

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถวิสัยของครูพลศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgดาวเทียม ยุวานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ การฝึกด้วยน้ำหนักร่วมกับการวิ่งเร็วระยะสั้น ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 40 เมตร ในนักกีฬาฟุตบอล

ผู้เขียน:Imgเสาวลี แจ้งใจดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSeksun Narkwong

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจำปา จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุรชาติ มาพันธ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกวิ่งกระโดดไกลแบบก้าวขาในอากาศและแบบแอ่นตัวที่มีต่อความสามารถในการกระโดดไกล

ผู้เขียน:Imgรัฐ ขันทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลการเรียนกิจกรรมวอลเลย์บอลด้วยโปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือและโปรแกรมการเรียนแบบปกติของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ผู้เขียน:Imgประชุม เผนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection