Search Result of "Seed Quality"

About 225 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ควินัวคุณภาพดีโดยมีเกษตรกรมีส่วนร่วม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายพรีพล แก้วสุวรรณ

แหล่งทุน:งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงกวา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...