Search Result of "Seasoning product prototypes"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากพริกชี้ฟ้าสำหรับตลาดอินโดนีเซีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากพริกชี้ฟ้าสำหรับตลาดอินโดนีเซีย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

Researcher

นาง ชิดชม ฮิรางะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, อาหารเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)