Search Result of "Sea lettuce"

About 33 results
Img

งานวิจัย

สาหร่ายผักกาดแผ่นทอดกรอบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาวรรณ โว้ยสิ้น, Imgนางสาวอุษา มากช่วย

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสาหร่ายผักกาดทะเล(Ulva rigida) แผ่นทอดกรอบ

Img

งานวิจัย

การศึกษาหาวิธีและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สาหร่ายผักกาดแผ่นทอดกรอบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ละอองคำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Human gut microbiota, Probiotic, Lactic acid bacteria

Resume

12