Search Result of "Schreinemachers, P"

About 22 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pesticide Risk Behavior and Knowledge of Chili and Tomato Farmers

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgSchreinemachers, P., ImgLaitae, C.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา, Imgดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: litchis in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgSchreinemachers, P, ImgDr.Chakrit Potchanasin, Assistant Professor, ImgBerger, T, ImgRoygrong, S,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Pesticide Productivity of Vegetable Production in Cambodia

ผู้แต่ง:ImgPhearun Heng, ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgPepijn Schreinemachers, ImgDr.santi sanglestsawai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Externalities of Pesticide Use in Upland Agriculture in Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgPepijn Schreinemachers, ImgPiyatat Pananurak, ImgPrasnee Tipraqsa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pesticides, external costs and policy options for Thai agriculture

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgSchreinemachers, P., ImgPananurak, P., ImgTipraqsa, P.,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The role of synthetic pesticides in the intensification of highland agriculture in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSchreinemachers, P., ImgSringarm, S., ImgMr.Aer Sirijinda, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume

Img

งานวิจัย

นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
12