Search Result of "School projects"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาง ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume