Search Result of "School Children"

About 44 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgนางสาววัลลภา โพธาสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การรับวากยสัมพันธ์ภาษาไทยของเด็กวัยก่อนเรียน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Supplementary Protein Milk Tablet Formulation for Rural School Children under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Project)

ผู้เขียน:Imgมยุรฉัตร นาทวรทัต, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Milk tablet formulated under Royal Chitralada Projects has been used as a tool to encourage more dairy consumption for Thai children. This study was conducted to develope milk tablet with high nutritive value for rural school children under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Project. An optimum formula of milk tablet with high nutritive value was formulated to minimize cost and maximize protein and energy, was accepted by primary school children and could be produced using processing facilities at the Royal Chitralada Projects. Main ingredients were whole milk powder, dried egg yolk powder (DEY), containing 35% rice flour, and sugar. The optimum formula consisted of 25% DEY, 55% milk powder, 15% sugar, 0.4% cab-o-sil, 1% talcum, 3.5% comprecel and 0.1% strawberry flavor. The high nutritive value milk tablet contained 15.8% protein and 22.9% fat which were higher than the regular formula. School children (n=50) from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Project at Phu-Fa Pattana village, Nan Province evaluated 20 tablets each using star picture 9-point hedonic scale. They rated overall liking as “like very much” (mean score was 8.8 from 9).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 733 - 739 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดหาสื่อและเครื่องเล่นสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ อินทวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Web-Based Decision Support System for School Meal Planning (2012)

ผู้แต่ง:ImgJonathan H. Chan, ImgDr.Tasanee Limsuwan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปลูกฝังค่านิยมไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาบทเพลงวิทยุโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ เขียนทองกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสอนทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgทรงวุฒิ คิดควร

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารพฤติกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ

123