Search Result of "Schizophyllum commune"

About 24 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Popular votes Award (2020)

ผลงาน:Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum commune for Morphological Observation.

นักวิจัย: Imgนางพัชรี อำรุง

Doner: Microscopy Society of Thailand

Img
Img

Researcher

ดร. จุฑามณี แสงสว่าง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สถิติสำหรับการวิจัย, การวิจัยประเมินผล, การวิจัยเชิงปริมาณ(เชิงสำรวจ), การวิจัยเพื่อการพัฒนา, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกษตรกร, สารสกัดพืช

Resume

Img

ที่มา:ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์

Img
Img

Researcher

นาง พัชรี อำรุง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

Img

Researcher

ดร. นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Food Chemistry, Chemistry of Fats&Oils, Emulsion

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume

Img

Researcher

ดร. ศลยา สุขสอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (ยกเลิก) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ, antibiotics resistance gene

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดด้วยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี อำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อณูชีววิทยาของเชื้อราเขม่าดำ พันธุศาสตร์

Resume

12