Search Result of "Scheduling Batch Process"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of Scheduling in Ethanol Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch Process

ผู้แต่ง:ImgNattamon Sirikanchittavon, ImgWorameth Chitcharoen, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION

ผู้แต่ง:ImgPattarawadee Sungpichai, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume