Search Result of "Sawatwarakul, W"

About 2 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของวัยรุ่นหญิง กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgWanida SAWATWARAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf