Search Result of "Sawatdichaikul, O."

About 201 results
Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท ชิกเก้นคิง (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.ธิดารัตน์ พันโท

แหล่งทุน:โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มโปรตีนพร้อมดื่ม (Protein Drink) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.เยาวรักษ์ แก้วพลัย และ นาย กิตติธัช แก้วพลัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...