Search Result of "Sarwoko, Martinus-Agus"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Diversity in gut bacterial community of school-age children in Asia

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume