Search Result of "Sargassum oligocystum"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดส่วนประกอบฟังก์ชันนัลจากสาหร่าย โดยวิธีสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปนิดา บรรจงสินศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii)

Img
Img

Researcher

ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเล, การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume