Search Result of "Sarawut KRAISAME"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การธำรงและการเปลี่ยนภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวยในตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:ImgSarawut KRAISAME

ประธานกรรมการ:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf