Search Result of "Saranya Thongudom"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume