Search Result of "Saowanee Lertworasirikul"

About 118 results
Img

Researcher

ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณภาพของมะเขือเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุภาวดี จันทร์ศรีมณี

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท Tasty Treasure

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123456