Search Result of "Sanit, S."

About 316 results
Img

Researcher

นาย สานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย สุบรรณ สนิทอินทร์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, เทคโนโลยีคอนกรีต, การใช้วัสดุเหลือทิ้งในงานคอนกรีต, วัสดุหมุนเวียนในงานก่อสร้าง, โครงสร้างคอนกรีตยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

นาย สานิตย์ รัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนดนตรีไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, เทคโนโลยีคอนกรีต, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในงานก่อสร้าง, โครงสร้างคอนกรีตกรีตเสริมเหล็กยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

นาย ศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume

Img

งานวิจัย

ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายคุณค่ายางพารา (ปีที่ 2) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสันทนา ประเสริฐวัฒนากร

แหล่งทุน:เทศบาลนครปากเกร็ด

12345678910...