Search Result of "Sang Min Kim"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาง วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , การอ่านภาษาเยอรมัน

Resume