Search Result of "Samutsongkhram"

About 51 results
Img

งานวิจัย

กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาย วรพล ดวงล้อมจันทร์, Imgนายวิสูตร นวมศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงปูทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรกิจ จรเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Biomechanical and developmental role of DUF6 42 cell wall proteins in Arabidopsis (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย สัมมาวุฒธิ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรกิจ จรเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สนิทชน

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Img

Researcher

นางสาว นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.- -, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
123